Bruto Krajinska arhitektura in oblikovanje prostora Landscape architecture and design
matej kučina, bruto, krajinski arhitekti, krajinska arhitektura, oblikovanje prostora, prostor, krajina, vrt, načrtovanje, nacrtovanje, planiranje, urbanizem, park, dizajn, rastline, matej kucina, landscape arhitecture, landscape design, landscape planning, garden, garden design, urban design, design, plants
Športno rekreacijsko območje gramoznice Kamenšnica, Murska Sobota Naročnik; Mestna občina Murska Sobota Javni anonimni natečaj, 1. nagrada Projekt; 1999 Projektna skupina; Matej Kučina, Enota - Milan Tomac, Dean Lah, Aljoša Dekleva Gramoznico Kamenšnica pri Murski Soboti naj bi ob prenehanju izkopavanja gramoza spremenili v jezero s športno rekreacijsko in ekološko funkcijo. Sobivanje sorazmerno agresivnih dejavnosti na eni in pristne narave na drugi strani je na tako majhnem prostoru možno le na način, da se oba dejavnika združi v dva prostorsko in programsko smiselna pola. Grajena struktura je združena v dolgo členjeno linijsko strukturo, ki se vije vzdolž jugozahodne obale na mestu športno rekreacijskega centra. Objekt je vkopan v teren z izkoriščanjem višinske razlike med nivojem terena in nivojem gladine jezera. Dolga struktura je členjena na 3 samostojne programsko smiselne sklope, ki pa so med seboj komunikacijsko povezani. Jezero je s pomočjo polotokov in zalivov oblikovano zelo razgibano in s tem ločuje tudi same dejavnosti ob in na vodi. Oblikovana obala deli jezero na več manjših med seboj povezanih programskih enot, v manjšem merilu pa z razgibanih oblikovanjem obale ponuja celo vrsto mirnih in odmaknjenih zalivov pomembnih zlasti za razvoj obvodnih biotopov. Pretežni del obale se prepusti sukcesijskemu zaraščanju, ki bo verjetno v najboljši možni meri prispevalo k ekološki sanaciji jezera. Na podlagi zaraščanja obale se bodo vzpostavili tudi posamezni biotopi v skladu z lokalnimi pogoji.
BRUTO Landscape Architecture & Design
Kamenšnica
Murska Sobota
1999
Projektni podatki


Twitter