Bruto Krajinska arhitektura in oblikovanje prostora Landscape architecture and design
matej kučina, bruto, krajinski arhitekti, krajinska arhitektura, oblikovanje prostora, prostor, krajina, vrt, načrtovanje, nacrtovanje, planiranje, urbanizem, park, dizajn, rastline, matej kucina, landscape arhitecture, landscape design, landscape planning, garden, garden design, urban design, design, plants
Ukvarjamo se z oblikovanjem in načrtovanjem urbanega in naravnega prostora. Delujemo na vseh področjih in merilih oblikovanja prostora, kjer ni pomemben naročnik, velikost ali program, pomemben je ustvarjalni izziv, kako oblikovati nek prostor, da bo služil svojemu namenu. Ne delamo razlik med nalogami, pomembno je, da je naloga jasno določena in smiselna, pa naj bo to vrt ali pa multifunkcionalna urbana površina. Področja našega dela; - interier - vrtovi in terase - trgi in druge urbane površine - javni parki - pokopališča in spominski parki - površine ob poslovnih objektih - industrijske in infrastrukturne površine - obvodne površine - zaščitene in historične površine - naravna in kulturna krajina Our occupation is designing and planning urban and natural landscapes. We are engaged in all segments and standards of landscape design, for all types of client, the size and type of program does not matter, but the creative challenge is important - how to design the given space to serve its purpose. We don’t differentiate between our tasks, it is important, that the task is clearly defined and logical, whether it is a garden or a multifunctional urban space. The areas of our work: - interiors - gardens and terraces - public places and other urban areas - public parks - graveyards and memorial parks - corporate landscapes - industrial and infrastructural landscapes - water landscapes - protected and historical landscapes - natural and cultural landscapesUkvarjamo se s kompleksnim načrtovanjem, kjer imata oblikovanje prostora in zasnova prostorskih programov enako težo. Menimo, da je za določen prostor poleg dobrega oblikovanja potrebna tudi zasnova ustreznih prostorskih programov in namembnosti, če hočemo, da bo prostor kompleksen, programsko pester, uporaben in živ. Zato se nam zdi bolj pomembno, kako prostor deluje, kot pa kako izgleda. Verjamemo v kontekst prostora, ki se lahko manifestira kot vpliv ali vodilo pri zasnovi projektov. Za uspešno izvedbo projekta je potrebna dobra projektna naloga, ki izpostavlja problem in cilj. Vsaka naloga je lahko izziv, pa naj gre za vrt, park, avtocesto ali naravno krajino. Načrtujemo celostno, od same zasnove ureditve do najmanjšega detajla, zato se vsake naloge lotimo interdisciplinarno, s povezovanjem različnih strokovnjakov, ki so potrebni za kvalitetno in strokovno izvedbo posameznega projekta. We are engaged in complex planning, where we put the same weight into landscape design and projects of space programs. We believe that, beside good design each given area needs a project of suitable space programs as well as purpose of use, if we want the area to be complex, colourful in terms of programs, useful and alive. So it is more important how it works than how it looks. We believe in the context of space, which can be manifested as an influence or as a guiding principle in project design. For successful realisation of a project good project definitions are necessary, this exposes both the problems and the goals. Each task can be a challenge, should it be a garden, a park, the highway or natural environment. We plan entirely, from project regulations to the smallest detail, which is why we undertake each task in an interdisciplinary way, by connecting the various experts. This is necessary for a qualitative and expert realisation of each individual project.MATEJ KUČINA univ.dipl.inž.kraj.arh. 2004 BRUTO Krajinski arhitekti, ustanovitelj, vodja biroja 2002 SCAPELAB, Laboratorij za prostorske operacije, soustanovitelj skupaj z Markom Studnom 1996 Sodelavec v biroju P.Walker W.Johnson and partners, Berkeley CA, ZDA 1995 Oddelek za prostor, Upravna enota občine Jesenice 1995 Diplomiral na Katedri za krajinsko arhitekturo BTF, Univerza v Ljubljani 1994 Študijsko izpopolnjevanje na LAEP, Utah State University, ZDA 1990 Delal v vrtnariji Skajem’s, Oslo, Norveška NIKA ČUFER univ.dipl.inž.kraj.arh TANJA KOŠUTA univ.dipl.inž.arh. MATEJ KUČINA landscape architect 2004 BRUTO landscape architects founder, office leader 2002 SCAPELAB laboratory for spacial operations founder with architect Marko Studen M.Sc. 1996 Collaborator in office of P. Walker W.Johnson and partners, Berkeley, CA, USA 1995 Diploma from the Landscape architecture on BTF, University of Ljubljana, Slovenia 1994 Study in Landscape architecture and Enviromental planing department, Utah State University, USA NIKA ČUFER landscape architect TANJA KOŠUTA architect
BRUTO Landscape Architecture & Design Krajinska arhitektura in oblikovanje prostora
Landscape architecture & design


Twitter