Modusi

Modus*

Pomeni princip oblikovanja ali način dela. Naša metoda je uporaba osmih orodij/modusov na poti od koncepta do zasnove, od ideje do oblikovanja. Z njo pridemo od projektne naloge do izvedbenega načrta na svoj način.

Pri bolj kompleksnih projektih uporabljamo več principov oblikovanja, lahko pa se zavestno odločimo samo za enega, kar nam odpira nove možnosti. Ker so posamezni modusi med seboj komplementarni, kot na primer artikulacija in coning, ali pa se po drugi strani izključujejo, kot recimo atrakcija in rekonstrukcija, jih vedno znova pretehtamo znotraj svoje metode. V tem smo izvirni, zato smo Bruto.

* lat. modus operandi

Artikulacija

členítev -tve ž (ȋ)
glagolnik od členiti: funkcionalna členitev gradbene površine; členitev pročelja / členitev literarnega dela

členítev -tve ž
delitev celote na zaključene dele, enote

Articulation, in art and architecture, is a method of styling the joints in the formal elements of architectural design … In highly articulated works, each part is defined precisely and stands out clearly. The articulation of a building reveals how the parts fit into the whole by emphasizing each part separately.

S členitvijo prostor razdelimo na jasno ločene, zaključene enote. Običajno sovpadajo z enotami coniranja oziroma prostorskimi programi. Elementi artikulacije so pogosto komunikacije in druge linijske ali naravne poteze.

Vzorčni projekt: Macesen

Coniranje

coníranje -a s (ȋ)
glagolnik od conirati: coniranje celotnega območja

Zoning is the process of dividing land in a municipality into zones in which certain land uses are permitted or prohibited. In addition, the sizes, bulk, and placement of buildings may be regulated. Zoning is the most common regulatory divider local governments use to help carry out urban plans.

Prostor skladno s projektno nalogo in analizo prostora identificiramo in razdelimo na posamezne cone. Te cone določajo funkcijo oziroma programsko namembnost/vsebino posameznega dela prostora. Bolj je prostor kompleksen, bolj je vsebinsko raznolik.

Vzorčni projekt: Sadovnjak

Abstrakcija

abstrákcija -e ž (á)
knjiž. proces odmišljanja: biti zmožen abstrakcije; znanstvena abstrakcija; metoda abstrakcije
// kar je abstraktno: osebe v romanu so gola abstrakcija; razložil je abstrakcijo na sliki / razstavlja svoje prve abstrakcije
miselni proces, pri katerem se s čuti zaznavnim danostim išče pojmovne ustreznike

abstrákcija -e ž, pojm. (á)
(odmišljanje, pojmovno povzemanje): metoda ~e; števn. razstavljati ~e abstraktne slike

Abstraction in its main sense is a conceptual process where general rules and concepts are derived from the usage and classification of specific examples, literal (“real” or “concrete”) signifiers, first principles, or other methods.

Krajinske prvine pogosto v abstraktni, stilizirani obliki vključujemo v projekte. Z abstrakcijo poenostavimo obliko ali element, jo osvobodimo odvečnega in narativnega, ker so nam blizu preproste oblike in konceptualno čiste zasnove.

Vzorčni projekt: Strešni park

Atrakcija

atrákcija -e ž (á) kar privlači, vzbuja pozornost; privlačnost, zanimivost: ta razstava je velika atrakcija; igralci so postali filmska atrakcija; stolp je glavna turistična atrakcija mesta / nastop lanskega zmagovalca bo posebna atrakcija;

An amusement park is a park that features various attractions, such as rides and games, as well as other events for entertainment purposes. A theme park is a type of amusement park that bases its structures and attractions around a central theme, often featuring multiple areas with different themes. Unlike temporary and mobile funfairs and carnivals, amusement parks are stationary and built for long-lasting operation. They are more elaborate than city parks and playgrounds, usually providing attractions that cater to a variety of age groups. While amusement parks often contain themed areas, theme parks place a heavier focus with more intricately-designed themes that revolve around a particular subject or group of subjects.

Pogosto ustvarjamo posebne prostore, nekakšne fantazijske ambiente. Prepričani smo, da je prostor privlačen, kadar je večplasten, interaktiven, pisan in igriv. Sprašujemo se, kaj je tisto, kar nas pritegne. Igramo se z dražljaji, ki pritegnejo, in režiramo podobe, ki so nam zanimive.

Vzorčni projekt: Fontana

Interpretacija

interpretácija -e ž (á)
1. delanje, povzročanje, da se dojame, spozna pomen, vsebina česa; razlaga, tolmačenje: podati interpretacijo pesmi; nepravilna interpretacija predpisa / estetska, stilna interpretacija literarnega dela / Prešernove pesmi v moderni interpretaciji

An interpretation in philosophy of art, is an explanation of the meaning of some work of art. An aesthetic interpretation expresses a particular emotional or experimental understanding most often used in reference to a poem, or piece of literature, and may also apply to a work of visual art, or performance.

Določene tipologije, ambiente naravne ali oblikovane krajine interpretiramo na sodoben način. V tem primeru ne gre nujno za posnemanje, transplantacijo ali abstrakcijo. Gre za interpretacijo na način, da povemo zgodbo, izpostavimo detajl, pokažemo bistvo neke zasnove prostora.

Vzorčni projekt: Bruto golf

Tektonika

tektónika -e ž (ọ́)
1. geol. zgradba zemeljske skorje glede na razporejenost skladov, kamnin in glede na gibanja, ki so jo ustvarila: proučevati tektoniko; povezanost potresov s tektoniko / krajevna tektonika; tektonika plošč; morfologija in tektonika površja / zemeljska tektonika
2. knjiž. urejena, sorazmerna, trdna grajenost česa: stavba z izrazito, strogo tektoniko / tektonika kipa, kompozicije // sklenjena, somerna, hierarhično urejena zgradba česa: tektonika glasbenega, leposlovnega dela; kompozicija in tektonika / ekspr. slikovnost, ujeta v tektoniko
3. knjiž. nauk o taki grajenosti, zgradbi: arhitekt, umetnik je upošteval načela tektonike

Tectonics (from Latin tectonicus; from Ancient Greek τεκτονικός tektonikos, meaning “pertaining to building”) is the process that controls the structure and properties of the Earth's crust and its evolution through time.

Prostor razumemo zelo tridimenzionalno, plastično, skulpturalno. Razumemo topografijo in jo uporabljamo kot sredstvo izražanja. Igramo se z reliefom krajine in njeno površino razumemo hkrati kot stabilno in gibljivo, kot težko ali lahkotno, kot material in kot obliko. Prostor je za nas sredstvo, je platno in je gradivo.

Vzorčni projekt: Podhod

Mimezis

mímezis -a m (ȋ)
knjiž. posnemanje stvarnega sveta: njihovo temeljno načelo je mimezis / filmski mimezis

Mimesis, basic theoretical principle in the creation of art. The word is Greek and means “imitation” (though in the sense of “re-presentation” rather than of “copying”). Mimesis is a term used in literary criticism and philosophy that carries a wide range of meanings which include imitatio, imitation, nonsensuous similarity, receptivity, representation, mimicry, the act of expression, the act of resembling, and the presentation of the self. In ancient Greece, mimesis was an idea that governed the creation of works of art, in particular, with correspondence to the physical world understood as a model for beauty, truth, and the good.

Krajinske vzorce, biotope ali posamezne elemente narave pogosto vključujemo v svoje zasnove, ker so naravni, originalni in popolni. Želimo jih pokazati, izpostaviti, želimo, da so del naših projektov. Ker so nam preprosto všeč.

Vzorčni projekt: Skulptura

Rekonstrukcija

rekonstrúkcija -e ž (ú)
glagolnik od rekonstruirati: rekonstrukcija izumrle živali na podlagi najdene čeljusti / rekonstrukcija praslovanske besede / končati rekonstrukcijo; z rekonstrukcijo izboljšati proizvodnjo; rekonstrukcija telefonskega omrežja / publ. tovarna je v rekonstrukciji se rekonstruira / rekonstrukcija vlade // kar je rekonstruirano: ta vaza je rekonstrukcija

Reconstruction is a term in architectural conservation whose precise meaning varies, depending on the context in which it is used. More broadly “reconstruction” means returning a damaged building to a known earlier state by the introduction of new materials. It is related to the architectural concepts of restoration (repairing existing building fabric) and preservation (the prevention of further decay), wherein the most extensive form of reconstruction is creating a replica of a destroyed building. Is “the act or process of depicting, by means of new construction, the form, features, and detailing of a non-surviving site, landscape, building, structure, or object for the purpose of replicating its appearance at a specific period of time and in its historic location.”

Kulturna dediščina in konservatorska pravila terjajo še posebej rahločuten pristop. Staro je potrebno obnoviti na način, da ohrani kvalitete časa in hkrati zasije v novi podobi in novi funkciji. Z občutkom in spoštljivo ohranjamo in spreminjamo staro, z jasno distinkcijo do tistega, kar je novo.

Vzorčni projekt: Grajski park